null

Regulamente

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
DENTOP

Art.1    Organizatorul campaniei promoționale

1.1. Campania promoțională “DENTOP” („Campania Promoțională”) este organizată de DENT  AMERICA DISTRIBUTION S.R.L   persoană juridică română, cu sediul în Alexandru Constantinescu 12, sector 1, București, cod unic de înregistrare RO12440846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal Bucureşti J40/10371/1999, (“Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.dentamericadistribution.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1. Campania promoțională poartă denumirea DENTOP

2.2. Campania promoțională se desfășoară în perioada 11.05.2020, ora 06:00 -11.06.2020, ora 06:00, pe platforma de comerț online www.dentamericadistribution.ro   

2.3. Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor care participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art.3 Produse participante la Campania Promoțională

3.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă produsele comercializate pe platforma de comerț online www.dentamericadistribution.ro, din categoria   “Igienă Orală”  denumite in continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale” și în mod colectiv „Produsele Campaniei Promoționale”), în condițiile menționate în prezentul Regulament.

Art.4 Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale

4.1. Voucherul DENTOP  este valabil doar pe perioada campaniei și se aplică exclusiv pentru Produsele Campaniei Promoționale, cele din categoria Igienă Orală.

4.2. Voucherul DENTOP trebuie introdus în câmpul Promo/Card cadou” din pagina de finalizare a comenzii, iar reducerea va fi de 10%, aplicată la prețurile actuale din site.

4.3. Voucherul nu se cumulează cu alte promoții/oferte/vouchere.

4.4. Pentru motive întemeiate, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În acest caz, Organizatorul va anunța Participantul la adresa de e-mail puse la dispoziția Organizatorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de Participant).

4.5. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

4.6. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti sau diminua taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Art.5 Dreptul și condițiile de participare

5.1. Participanții trebuie să se înregistreze valid și să plaseze comenzile în intervalul în care Campania Promoțională este în desfășurare. Are dreptul de a participa  orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani.

Art.6 Protecția datelor cu caracter personal

6.1. Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

6.2. Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale şi anume:

  1. COMPANIA SAMEDAY, S.C. DELIVERY SOLUTIONS S.A., care asigură livrarea comenzilor plasate de către participanții la Campania Promoțională;

6.3. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din România, Bucureşti, Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, Sector 1 sau la adresa de poștă electronică  office@dentamericadistribution.ro

6.4. În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)         Nume și prenume;

(ii)        Adresa de email;

(iii)       Număr de telefon;

(iv)       Adresă de livrare.

6.5. Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate pentru organizarea şi desfășurarea Campaniei Promoționale.

6.6. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe  www.dentamericadistribution.ro.

Art.7 Litigii

7.1. În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art.8 Dispoziții finale

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.dentamericadistribution.ro).

8.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula comenzile efectuate de Participant în considerarea unui preţ derizoriu al Produsului, care a fost generat în platforma www.dentamericadistribution.ro de o eroare de ordin tehnic.

8.3. Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament.

8.4. Orice contestație având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa situată în România, București, str. Alexandru Constantinescu nr. 12, Sector 1, București sau la următoarea adresă de e-mail: office@dentamericadistribution.ro.

8.5. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online dentamericadistribution.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

8.6. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

8.7. Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe www.dentamericadistribution.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.